Skupština akcionara

Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Osnivačkim aktom čine svi akcionari Društava, i to sa sledećim brojem akcija i glasova (udelom u odlučivanju) u Skupštini (%)

Aelius 94.978%
Mali akcionari 5.022%

Kalendar aktivnosti skupštine akcionara

10.07.2020.
Dopuna dnevnog reda za VIII redovnu sednice skupštine akcionara

1. Poziv za VIII redovnu sednicu skupštine akcionara Galenika a.d. Beograd-dopuna dnevnog reda
2. Nacrt odluka skupštine akcionara o prinudnom otkupu akcija

Finansijski izveštaji 2018
Bilans stanja 2018
Bilans uspeha 2018
Konsolidovani izveštaj 2018
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018
Izveštaj o promenama na kapitalu 2018
Izveštaj o tokovima gotovine 2018
Napomene 2018

Finansijski izveštaji 2017
Bilans stanja 2017
Bilans uspeha 2017
Konsolidovani izveštaj 2017
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017
Izveštaj o promenama na kapitalu 2017
Izveštaj o tokovima gotovine 2017
Napomene 2017

Finansijski izveštaji 2016
Bilans stanja 2016
Bilans uspeha 2016
Konsolidovani izveštaj 2016
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016
Izveštaj o promenama na kapitalu 2016
Izveštaj o tokovima gotovine 2016
Napomene 2016

3. Obaveštenje nadzornog odbora o načinu utvrđivanja cene akcija Galenike a.d. Beograd
4. Punomoćje za glasanje
5. Formular za glasanje u odsustvu

29.06.2020.
VIII redovna skupština akcionara zakazana za 30.07.2020.

1. Poziv za VIII redovnu sednicu skupštine akcionara Galenike a.d. Beograd
2. Nacrt odluke o izboru predsednika, članova komisije i zapisničara na VIII redovnoj sednici skupštine akcionara
3. Nacrt odluke o usvajanju redovnih finansiskih izveštaja za 2019 godinu
3a. Bilans stanja
3b. Bilans uspeha
3c. Izvestaj o OR
3d. Izvestaj o PNK
3e. Izvestaj o poslovanju 2019
3f. Izvestaj o TG
3g. Napomene
4. Nacrt odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o redovnom finansijskom izveštaju za 2019
4a. Mišljenje revizora za redovne finansijske izveštaje 2019
5. Nacrt odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019 godinu
5a. Konsolidovani BS
5b. Konsolidovani BU
5c. Konsolidovani izveštaj o poslovanju
5d. Konsolidovani kapital
5e. Konsolidovani OR
5f. Konsolidovani TG
5g. Napomene uz konsolidovane
6. Nacrt odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019
6a. Mišljenje konsolidovani  finansijski izveštaj 2019
7. Nacrt odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu
8. Nacrt odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020
9. Nacrt odluke skupštine akcionara promena statuta
9a. Nacrt statuta Galenike
10. Nacrt odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Reinhard Andreas Dr. Nordmann
11. Punomoćje za glasanje
12. Formular za glasanje u odsustvu

13.01.2020.

XII- vanredna sednica Skupštine akcionara 13.01.2020.
Zapisnik sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara 13.01.2020

18.12.2019.

XI – vanredna sednica Skupštine akcionara zakazana za 27.11.2019. – odložena za 18.12.2019.
Zapisnik sa XI vanredne sednice Skupštine akcionara 18.12.2019

27.06.2019.
VII- redovna sednica Skupštine akcionara

17.05.2019.
X- vanredna sednica Skupštine akcionara

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Galenike a.d. imenuje Skupština akcionara.

Članovi Nadzornog odbora su: Jorge Alberto Costa E Silva, Reinhard Andreas Dr. Nordmann, Renata Manzatto Baldin Pinheiro Alves, Danilo Cicmil, Žarko Milićević